Död ved ger skydd åt laxungar i Gullspångsälven

I L:a Åråsforsen i Gullspångälvens nedre del placerades under fredagen död ved ut. Gullspångälven har under århundradenas lopp misshandlats på allehanda sätt (vattenkraftsutbyggnad och rensningar mm) till förfång för älvens världsunika laxstam, Gullspånglaxen. Att lägga ut döda träd och rötter i vattnet ger skydd för lax- och öringungar under deras uppväxt, vilket i förlängningen gynnar fiskbeståndet. Fredrik Nilsson, Länsstyrelsen Västra Götaland är en av de drivande krafterna bakom projekt död ved i Gullspångsälven. Framtida elfiskeundersökningar kommer visa om småfisken sökt sig till skyddande grenverk.

Följande få rader är hämtade från Vänerblänket Fakta om Vänerlaxen—>

”I Gullspångsälven spärrades älven helt, då laxtrappan stängdes år 1924. Laxodlingen där totalförstördes i slutet på 1950-talet då taket föll in. I älvfåran rann periodvis inte mer än en kubikmeter vatten per sekund. Egentligen skulle det inte komma något vatten alls men kraftverket var gammalt och läckte – vilket förmodligen då räddade gullspångsstammarna från total utrotning. Men trots vetskapen om att gullspångsstammarna balanserade på utrotningens brant ville Gullspångs kraft i början av 1970-talet i samband med ombyggnaden av det gamla kraftverket även bygga ut laxens sista lekplatser i Åråsforsarna. Planerna förhindrades dock mycket tack vare fiskeriintendent Tage Ros envisa kamp för laxen. Minitappningen höjdes till sex kubikmeter i sekunden. En olaglig rensning i Lilla Åråsforsen av kraftbolaget ändrade dock vattenföringsförhållandena och den naturliga reproduktionen sattes ånyo på spel”.