Vänergäddornas lek- och uppväxtområden hotade?

På sidorna 16-21 Årsskrift 2014, Vänerns Vattenvårdsförbund-> redovisar Alfred Sandström och Anders Asp, Sötvattenslaboratoriet (SLU) intressanta rön från bl.a. fältstudier från våren 2014 med rubriken – Var finns Vänergäddornas lek- och uppväxtmiljöer?

Citat; Igenväxningen av Vänerns stränder i kombination med förändrad reglering kan ge effekter på både växter och djur. En av de fiskarter som man kan misstänka är mest känsliga är gäddan, som är beroende av grunda vegetationsklädda områden för både lek och uppväxt. Det finns redan tecken på att sådana miljöer börjat växa igen och att de områden som översvämmas blir mindre och att tiden de översvämmas blir kortare.
I årsskriften 2014–> hittar du redovisningar från miljöövervakningen i Vänern. Innehållet består av dels återkommande redovisningar från löpande program och dels artiklar av mer temakaraktär.