Sjuk regnbåge – ett hot mot vild laxfisk…

Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt noterade 2012 en hittills okänd parasit, Agens X, för första gången någonsin i en fiskodling. (odlingar i Jämtland och Örebro län) Jordbruksverket lade initialt hårda restriktioner på både odlingen och fisket såsom i nedre delen av Indalsälven. Fiskodlingar stängdes för sanering och restriktioner lades på dem, men helt plötsligt drog Jordbruksverket tillbaka alla restriktioner kring parasiten, något som bl.a. förbundet fiskevattenägarna var ytterst kritiska mot.–>

Nu (dec 2014) planerar dock Jordbruksverket att göra parasiten anmälningspliktig, vilket innebär att man kommer få en bättre kontroll över vilka odlingar som är drabbade av smittan.

Citat från Jordbruksverkets hemsida; ”Parasit tillhörande familjen sarcocystis drabbar laxfiskar. Den finns både i svenska fiskodlingar och högst sannolikt även i svenska naturliga vatten. Parasiten ger framförallt skador på yngel med dödlighet i varierande grad. Utredning kring smittämnets ursprung, spridning och art pågår tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt. Vi vet att parasiten smittar fisk via vatten. Parasiten har hittills konstaterats hos odlad regnbåge. Det finns starka indikationer på att parasiten även finns på vilda laxfiskar”.

Kolla era leverantörer av sättfisk–>

OBS! Agens X (parasit) ska inte förväxlas med BKD, bakteriell njurinflammation som upptäckts hos röding i svenska fiskodlingar. Ytterligare info se SVA–>