Minimåttet på Vätterlax föreslås minskas till 50 cm!!!

Länsstyrelserna runt Vättern, dvs Jönköping, Västra Götaland, Örebro och Östergötland, ansvarar gemensamt för utsättningarna av lax i Vättern och skriver;

”Vid hanteringen av laxutsättningarna tillämpar länsstyrelserna försiktighetsprincipen vilket förenklat innebär att man i princip måste ha väl tilltagna säkerhetsmarginaler och vara i princip säker på att laxutsättningarna inte äventyrar Vätterns mycket värdefulla naturliga fiskbestånd (eller andra naturvärden) för att kunna genomföras.

Farhågor om att konkurrensen om bytesfisk kan medföra problem för de både biologiskt och kommersiellt viktiga arterna röding och öring medför att man inte kan utesluta en framtida minskning av laxutsättningarna i Vättern. Dessutom innebär en ökad överlevnad av utsatta laxsmolt att fler klarar sig vilket förstärker konkurrenseffekten.

Länsstyrelsen anser dock inte att utsättningsmängden just nu behöver minskas utan att andra insatser istället bör genomföras för att minimera risken för påverkan på de eftertraktade bytesfiskarna och på bestånden av öring och röding. Länsstyrelserna har under 2013 därför föreslagit att minimimåttet på lax minskas från 60 till 50 cm.

Förslaget har förankrats med fiskets organisationer i Vätternvårdsförbundets Samförvaltning av fisket i Vättern. Förslaget ska inom kort skickas in till Havs- och vattenmyndigheten som är den myndighet som fattar beslut om regelverket. När en sådan regelförändring skulle kunna träda i kraft är mycket oklart.

En lax på 60 cm väger ungefär dubbelt så mycket som en på 50 cm och behöver äta en stor mängd bytesfisk för denna tillväxt. Genom att minska minimimåttet och fånga fisken tidigare uppehåller sig laxen kortare tid i sjön, äter mindre innan den tas upp och förväntas därför påverkan på bytesfiskarna minska. Åtgärden förväntas samtidigt innebära att fler av de utsatta laxarna kommer att fångas medan det sammanlagda uttaget/återfångsten av lax räknat i kilo förväntas minska något”.

Läs och begrunda hela skrivelsen här—->